//////

INFLACJA PCHANA PRZEZ KOSZTY

Posted by admin on Luty 6, 2015

Innym problemem Zarządu Rezerwy Federalnej jest tendencja związków zawodowych do zawierania umów placowych na poziomie, który, nie może być zaspokojony w aktualnej sytuacji rynkowej. Takie podwyżki płac oznaczające pracodawcy nie są w stanie zatrudnić tylu pracowników co dotychczas. Skutkiem tego będzie zwiększone bezrobocie. I wówczas zwykle ze strony administracji i Kongresu wywierany będzie nacisk na Fed by zrobić coś dla zmniejszenia uciążliwości tego zagadnienia. Pod­niesienie stopy wzrostu zasobów pieniądza umożliwi wielu przedsiębiorstwom zatrud­nienie większej liczby pracowników po wyższych stawkach płac. Taka polityka również będzie sprzyjać inflacji. I znowu, Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej ponosi tylko część winy, ponieważ to nie jego przedstawiciele negocjowali rodzące inflację zbiorowe układy pracy.

Topics: Ekonomia | No Comments »

POLITYCZNY CYKL GOSPODARCZY

Posted by admin on Luty 6, 2015

Niektórzy ludzie są przekonanie o istnieniu „politycznego cyklu gospodarczego”, w którym wahania poziomu PNB,-zatrudnienia i inflacji związane są z dążeniami polityków do uzyskania reelekcji na kolejną kadencję.. Na przykład, teoria ta sugeruje, że rząd wymusza ekspansywną politykę monetarną w celu obniżenia stóp procentowych i bezrobocia przed wyborami. Późniejsze podwyżki cen i stóp procentowych następują już po wyborach i zwykle rychło ulegają zapomnieniu. Znaczenie zarówno motywów jak i zjawisk podawanych przez tę teorię są obecnie przedmiotem dyskusji. Jedną ze słabości teorii politycznego cyklu gospodarczego jest założenie o możliwości stałego oszukiwania społeczeństwa przez polityków.

Topics: Ekonomia | No Comments »

ZWOLENNICY NIEZALEŻNOŚCI

Posted by admin on Luty 6, 2015

Zwolennicy niezależności SRF, przeciwnie, uznają system pieniężny kraju za część podstawowej struktury instytucjonalnej gospodarki, analogiczny do systemu prawnego. W związku z tym powinien być stabilny i nie powinien ulegać zmianom przy każdej zmianie układu sił politycznych. System monetarny tworzy stabilne ramy, w ramach których mogą być realizowane różne kierunki polityki gospodarczej, ale sam nie powinien być przed- . miotem jej zabiegów.Dyskusje na temat polityki i jakości dotychczasowego działania SRF trwają. Długa działalność systemu w jego obecnej formie implikuje jednakże, że zmiany wywołane zostaną bardziej zmianami osób wchodzących w skład Rady Gubernatorów niż zmianami przepisów okreś­lających podstawowe kompetencje i funkcje SRF. Innymi słowy, System Rezerwy Federalnej przypuszczalnie pozo- stanie instytucją na wpół niezależną.

Topics: Ekonomia | No Comments »

CZŁONKOWIE RADY GUBERNATORÓW

Posted by admin on Luty 6, 2015

Poza tym, członkowie Rady Gubernatorów rzadko pełnią swe funkcje przez okres dłuższy niż niewielki ułamek ich czternastoletnich kadencji, dając prezydentowi częstą możliwość wpływa­nia na politykę SRF przy pomocy mianowania nowych członków.  A więc Fed jest tylko częściowo niezależny. Czy powinien być w pełni niezależny? Przeciwnicy nieza­leżności SRF dowodzą, że w demokracji polityka mone­tarna powinna być kształtowana przez wybranych re­prezentantów społeczeństwa, a nie przez Radę Gubernatorów nie odpowiadającą za swe błędy przed nikim.. Twierdzą oni, że Fed winien być zmuszony do działania zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez prezydenta lub Kongres.

Topics: Ekonomia | No Comments »

DŁUGOŚĆ KADENCJI

Posted by admin on Luty 6, 2015

Długość kadencji, w teorii, uniemożliwia prezydentowi (i Senato­wi, który zatwierdza nominację na członków.; Rady) wywieranie presji politycznej na członków przez groźbę uniemożliwienia nominacji na kolejną kadencję. ’, W praktyce Fed nie działał zgodnie z wizją zwolen­ników „postępu”. Stopień jego niezależności zmieniał się, w zależności od osoby przezesa (Alan Greenspan, który objął tę funkcję po Paulu Yolckerze w sierpniu 1987 roku jest trzynastą osobą na tym stanowisku). Niektórzy poprzedni prezesi faktycznie prowadzili niezależną poli­tykę; inni stosowali posunięcia zgodne ze strukturą priorytetów polityki prezydenta lub Kongresu. Nieza­leżność SRF jest ograniczona ponieważ Kongres zawsze ma możliwość odrzucenia lub wniesienia poprawek do  Ustawy o Rezerwie Federalnej.

Topics: Ekonomia | No Comments »

NIEZALEŻNOŚĆ SYSTEMU

Posted by admin on Luty 6, 2015

System Rezerwy Federalnej ustanowiony został na mocy Ustawy o Rezerwie Federalnej z 1913 roku. Ustawa tworząca Rezerwę Federalną stanowiła sobą „postępowe” podejście do interwencji rządu w gos­podarkę. Reformatorzy wyznający idee ”postępowości” wierzyli, że naukowe zarządzanie powinno zastąpić stronnicze kształtowanie polityki gospodarczej. Celem ; wielu ustaw przyjętych w owym okresie było zastąpienie polityków ekspertami. Celem SRF miałoby być więc  | przekazanie kierownictwa systemu bankowego kraju I ekspertom wyposażonym w znajomość najnowszych za- I sad rzetelnej bankowości. Aby zapewnić bezstronność Rezerwy Federalnej unieza­leżniono jej działalność od prezydenta i Kongresu. Człon­kowie Rady Gubernatorów wybierani są na 14-letnią kadencję, kadencja prezesa trwa cztery lata.

Topics: Ekonomia | No Comments »

Next Entries »